João DA LUZ

Catégories : 
Candidat(e)s 2017
Commune : 
Betzdorf

Employé communal an der Pensioun, Mensder, 60 Joer

„Ech well mech asetzen, dass am Kader vum neie Mobilitéitskonzept d’Verkéierssécherheet an der Gemeng verbessert gëtt. An obschonns et schwéier wäert ginn, well ech probéieren den ëffentlechen Transport an eisen Dierfer, besonnesch iwwert de WE, ze verbesseren.“