Fernande Klares-Goergen

Catégories : 
Conseiller(e)s, Candidat(e)s 2017
Commune : 
Betzdorf
Fonction : 
Echevine

Éducatrice, Betzder, 59 Joer, Schäfferot

Sekretärin Jugendhaus, Sekretärin Sozialkommissioun, Waassersyndicat, CIPA Jonglënster, Commission de Surveillance an der regionaler Museksschoul Grevemaacher, Comité de Gérance vum Club Senior Jonglënster 

"Ech si bestuet an hunn 3 erwuesse Jongen. Ech schaffe bei Femmes en détresse a.s.b.l an ech wunnen zënter 28 Joer zu Betzder. Wichteg si fir mech: eng gutt Kannerbetreiung, de sozialen Zesummenhalt an dass d'Bierger sech an der Gemeng wuel fillen. Ech géif och an den nächste Jore gär dozou bäidroen, dass mir eng lieweg an dynamesch Gemeng bleiwen.“

 

Sono sposata e madre di 3 figli.Insegnante di formazione, lavoro al servizio „Oxygène“ dell‘associazione „Femmes en détresse“. Abito da 22 anni a Betzdorf. Nel nostro comune, sono membro della commissione „Future Ecole“ ed ero la coordinatrice del gruppo di lavoro „Schoulhaff“

 

Sou casada e tenho 3 filhos. Sou professora e trabalho para "Oxygène de Femmes en Détresse". Desde há 22 anos que resido em Betzdorf. Na nossa comuna fui membro da comissão "Future école" e coordenadora do grupo de trabalho Schoulhaff.

 

 I am married and have 3 sons. I am a social education worker and work in the ‘Oxygène’ department for Femmes en Détresse. I have lived in Betzdorf for 22 years. In our commune I have been involved in the commission ‘Future Ecole’ and I was the coordinator of the workgroup ‘Schoulhaff’.