Elma Bobeta

Catégories : 
Candidat(e)s 2017
Commune : 
Betzdorf

Schülerin, Ouljen, 19 Joer

„Ech si Schülerin op eng 13ième zu Iechternach am Lycée. A menger Fréizäit liesen ech an ech gi gäer spazéieren.

Fir mech ass d’Politik eppes wat och déi Jonk concernéiert a wat net nëmme soll vun Erwuessenen verstanen a geréiert ginn. Jonk Leit solle kënne matbestëmmen an d’Méiglechkeet hunn sech zu Wuert ze mëlle falls eppes si stéiert oder wann eppes soll verbessert ginn. Ech wäert mech ënner anerem och duerfir asetze fir de Duerfzentrum ronderëm de Bowengsbierg nach méi attraktiv ze maachen, andeem e Bancomat dohinner komme soll.“