Danielle WAXWEILER

Catégories : 
Candidat(e)s 2017
Commune : 
Betzdorf

Ech si bestued, hunn eng Duechter vun 14 Joer a wunnen zënter 1995 zu Mensder.

Am Kader vu menger Aarbecht béi Co-labor, wou ech als Comptabel schaffen, sinn ech zënter 1994 am Direktiouns-Komitee  an am Aarbechtsgrupp Finanzen aktiv. Do dernieft sinn ech Trésorière vum Verwaltungsrot vun der Co-labor2 asbl a Kommissärin vun der Kooperativ Co-labor.

Op meng berufflech Erfahrungen konnt ech duerfir och an der Gemeng zeréckgréifen andeems ech mech an der Finanzkommissioun engagéiert hunn an am Grupp de Coordination Maison Relais. Zënter 1992 sinn ech Member béi déi Gréng a besetzen de Posten vun der Trésorière béi déi gréng Betzder.

Meng Hobbien sinn : Molen, liesen, Nordic Walking a Schwammen.

Béi deene leschte Gemengewahlen hat ech mech fir en Duerfbuttik agesat, dee Wonsch gong elo an Erfëllung, et ass beim Lis zu Rued-Syr.

Weider léit mir um Häerz, dass jonk Leit bezuelbare Wunnraum an der Gemeng fannen. Et mussen och nach weider Ustrengungen an déi Richtung gemaach ginn.

Ech sinn fir eng Mindestquot béim Akafen vu saisonale Bioprodukter, a soss regional a fair gehandelte Produkter an der Maison Relais.

Als pestizidfräi Gemeng missten déi privat Haushalter iwwer d’Geforen bei der Uwennung vu Planzeschutzmëttelen informéiert ginn an et misst op Alternativen higewisse ginn.

Vill vun eisen Awunner wiere frou fir kënnen vun enger Klenggärtneranlag ze profitéieren.

Eis eegen Drénkwaasserquellen sollen weider gutt vun der Gemeng geschützt ginn.