Wunnen

Publié le

Wunnen - erschwengleche Wunnraum fir jiddereen

Ee vun de gréisste Problemer zu Lëtzebuerg ass de Wunnengsmaart: net genug Wunnengen an ze héich Präisser. Jonk Leit kënnen sech dacks net méi erlaben, hei wunnen ze bleiwen. Fir deem entgéint ze wierken, huet d’Gemeng eng ganz Rei Projet'en an d’Weeër geleet, dëst awer ouni den Duerfcharacter futti ze maachen

  • Bowengsbierg zu Rued-Syr: no 15 Joer ginn d’Aarbechten um Bowengsbierg gudd virun: am ganze ginn do 14 Wunnenge gebaut wovu 6 speziell fir Persoune mat ageschränkter Mobilitéit aménagéiert ginn;  Raim fir Geschäfter a Fräiberufler ginn demnächst bei der Gare fäerdeg;
  • Projet an der rue de la Grotte zu Menster: de Projet ass kuerz virum Bauufank a wärt 3 jonke Stéit aus der Gemeng eng finanzéierbar Wunneng bidden;

  • Hurt-Haus an der rue du Canal zu Menster: nodeem déi Famil déi dra gewunnt huet an enger anerer Wunneng vun der Gemeng ënnerbruecht ginn ass, gouf dëst Haus restauréiert an eng aaner Famill äus der eiser Gemeng huet do een Ënnerdag font;

  • Cité Laangfelder zu Bierg: d’Gemeng keeft 3 Wunnengen, déi u Leit kënne verlount ginn

 AIS: An Zesummenaarbecht mat der Agence Immobilière Sociale schafft d’Gemeng drun, fir Wunnengen, déi eidel stinn, u Leit ze verlounen, di an eng Noutsituatioun gerode sinn.

Logement : des prix abordables pour tout le monde

 

Un des plus gros problèmes au Luxembourg est certainement le marché du logement : il n’y a pas assez d’espace habitable, et en conséquence les prix sont trop élevés. Souvent les jeunes gens n’ont pas les moyens d’habiter au pays. Pour contrecarrer cette tendance, la commune a démarré plusieurs projets tout en préservant le caractère de nos villages.

·         Le « Bowéngsbierg » à Roodt-Syre : finalement, après 15 ans, les travaux de construction avancent bien. Au total 14 habitations seront construites dont 6 seront spécialement aménagées pour personnes à mobilité réduite ; des surfaces commerciales et des locaux pour indépendants seront bientôt disponibles près de la gare

  • Projet dans la rue de la Grotte à Mensdorf : la phase de construction devra démarrer bientôt et offrira un foyer à prix abordable pour trois jeunes familles de la commune

  • « Hurt Haus » dans la rue du Canal à Mensdorf : après avoir relogé la famille précédente dans une autre maison de la commune, cette maison a été restaurée et offre un toit pour une nouvelle famille de la commune

  • Cité « Laangfelder » à Berg : la commune achète trois logements pour les donner ensuite en location

Agence Immobilière Sociale (AIS) : ensemble avec l’AIS la commune s’engage à trouver des logements vacants afin de les donner en location à des familles qui se retrouvent dans une situation précaire.