Verainsliewen

Publié le

Verainsliewen - Ënnerstetzung vun de Veräiner

D’Veräinsliewen ass ganz wichteg fir den Zesummenhalt an enger Gemeng. Nieft der finanzieller Ënnerstëtzung vun de Veräiner huet d'Gemeng och an eng ganz Rei Infrastrukturen investéiert

  • Kessleschhaus  (Bondhaus) zu Rued-Syr: d’Restauratioun fängt 2016 un an d'Gebai kann duerno vun de Jonken aus dem Jugendhaus an den eelere Leit vun de Widdebierger 50+ benotzt ginn. D'Plaatz déi doguerch fräi gëtt, brauch d'Gemeng fir d'Schoul an d'Maison Relais ze vergréisseren;

  • Syrkus: de Programm fir de Syrkus gouf nach méi attraktiv, a mat der Uschafung vun de Gradin’en gëtt och d'Qualitéit vun groussen Manifestatiounen verbessert. Eng Erweiderung vun dëser flotter Infrastruktur ass och geplangt.

  • Manneshaus zu Menster: mam Kaf vun dësem Haus bidden sech weider Méiglechkeeten fir d’Bierger an d‘Veräiner aus eiser Gemeng fir sech kulturell, artistesch a sozial ze betätigen.

Vie commune : encouragement pour les associations locaux

La vie des associations est très importante pour la cohésion dans une commune. A côté de divers encouragements et subsides pour les associations, la commune a investi dans bon nombre d’infrastructures.

  • « Kessleschhaus » ou « Bondhaus » à Roodt-Syre : après les travaux de rénovation qui démarrent en 2016, la maison sera mise à disposition des jeunes du Jugendhaus Betzdorf et des personnes âgées de Widdebierger50+. La place ainsi libérée sera utilisée pour agrandir l’école fondamentale et la maison relais

  • Syrkus : l’offre et l’attractivité des spectacles ne cessent de se développer et grâce à l’acquisition de gradins le confort lors de grandes manifestations a pu être amélioré. La commune prépare une extension technique pour cette belle salle de spectacle.

  • « Manneshaus » à Mensdorf : grâce à l’acquisition de cette maison (situé derrière le Centre Culturel) de nouvelles possibilités culturelles, artistiques, et sociales s’ouvrent pour les habitants et les associations de la commune.