Kannerbetreiung

Publié le

Kannerbetreiung - eng gutt Kannerbetreiung fir eng besser Zukunft

D’Zukunft gehéiert eise Kanner an eiser Jugend. Wat an der Kannerzäit verpasst gouf, ass schwéier spéider erëm opzehuelen. D’Gemeng huet eng ganz Rei Projet'en lancéiert, déi speziell fir Kanner a Jugendlecher geduecht sinn


 • Projet Baby+: dëse Projet begleet Elteren a Kanner vun der Geburt un;

 • Projet Dyspositiv: dëse Projet hëlleft Kanner mat Léierschwieregkeeten;

 • Bëschcrèche: vum 1. März 2016 un kënne Kanner vun 2-4 Joer maten an der Natur opwuessen a sech entwéckelen;

 • Eltereschoul: mat der Eltereschoul Janusz Korczak, mat deer si eng Konventioun ofgeschloss huet, organiséiert d'Gemeng regelméisseg Konferenzen zum Thema Erzéiung;

 • Maison Relais: all Kand kritt hei eng Betreiungsplaz, a mir schaffen permanent drun fir d’Qualitéit an der Maison Relais nach weider ze verbesseren;

 • Schoul: Äis Schoul wiisst, d’Gemeng huet eng Etude an Optrag ginn fir souwuel d'Schoul wéi och d'Maion Relais un déi Erausfuerderung unzepassen;

 • Jugendhaus: eist Jugendhaus bitt deene Jonken d’Méiglechkeet, u flotte Projet’en matzeschaffen.

 

Garde d’enfants : une garde d’enfants de qualité pour leur bon développement

 

L’avenir appartient à nos enfants et à nos adolescents. Les carences subis pendant l’enfance ne se rattrapent que difficilement plus tard. La commune a lancé un ensemble de projets destinés spécialement aux jeunes :

 • Projet Baby+ : ce projet vise à accompagner les jeunes parents et leurs enfants dès la naissance

 • Projet Dyspositiv : à destination des enfants en difficulté à l’école

 • « Bëschcrèche » : depuis le 1er mars 2016 les petits de 2 à 4 ans peuvent grandir et se développer dans une crèche en pleine nature

 • Ecole des parents : suite à une convention signée avec l’association Eltereschoul Janusz Korczak, la commune organise régulièrement avec cette association des conférences sur des sujets d’éducation actuels

 • Maison Relais : chaque enfant aura ici une place de garderie, et nous œuvrons constamment à améliorer encore la qualité du service offert

 • Ecole fondamentale : notre école s’agrandit et la commune a commissionné une étude pour augmenter la capacité d’accueil de notre école fondamentale et de la Maison Relais

 • Maisons des Jeunes : Nos différentes Maison des Jeunes offrent aux adolescents des moyens de s’épanouir