Ëmwelt

Publié le

Ëmwelt - Ëmweltschutz a nohhalteg Ëntwecklung

Gréng Politik heescht och - a besonnesch - Ëmweltpolitik! Mir Gréng hunn eis di lescht Joeren agesat fir eng Rei Projet'en

 • Klima: Eis Gemeng huet de Klimapakt ennerschriwwen a steet kuerz virun der Zertifizéierung  fir d'Moossnahmen déi fir e bessere Klimashutz getraff goufen;
 • Offall:
  • Mir setzen eis konsequent an fir d’Reduzéieren vum Offall. Jiddereen kann eng brong Poubell bestellen fir organeschen Offall ze sammelen, mat deem Biogas produzéiert gett. 
  • De Projet Secondhandcorner, deen all Mount vum Jugendhaus am Recyclingscenter betreit gëtt, dréit wieder zur Offallvermeidung bäi;
 • Waasser an Ofwaasser:
  • Eis Gemeng setzt sech an der Flosspartnerschaft Syrdall an fir eng besser Wasserqualitéit vun der Syr an hiere Niewenbaachen; 
  • D‘Drënkwaasserschutzgebitt Widdebierg, dat eis Gemeng mat der Nopeschgemeng Fluesweiler ausgewis huet,  garantéiert eis all eng gutt Qualitéit vum Drénkwaasser; 
  • D‘Roudemer Baach an d’Syr zu Ouljen gi renaturéiert fir den Héichwaasser-Risiko ze reduzéieren; 
  • All Haushalter sinn un d'Kläranlag an un d'Kanalnetz ugeschloss ginn.
 • Energie:
  • Energie aspueren an erneierbar Energien. Eng Energieetude as gemaach gin, fir erauszefannen wéi d'Gemeng an allen ëffentleche Gebäier Energie spuere kann; 
  • D’Douche vum Fussballsterrain gin iwwer Sonnekollekteren gehëtzt an eng Photovoltaïkanlag get dëst Joer montéiert; 
  • De ganze Schoulcampus zu Rued gëtt mat spuersamen LED-Luuchten beliicht; 
  • D'Kesslechhaus, déi al Kierch an de Scoutshome gi mat enger Holzpelletsheizung gehëtzt. 
  • D'Gemeng stellt een Energieberoder an, fir d'Bierger ze beroden, wéi si Energie a Käschte spuere kënnen.

 

Environnement : protection et développement durable

 

Une politique verte signifie aussi – et surtout - protection de l’environnement ! Les verts de Betzdorf se sont engagés ces dernières années pour plusieurs projets :

 • Climat :
  • notre commune a souscrit au pacte climat et nous sommes prêts pour la certification officielle de nos efforts pour la protection du climat
 • Gestion des déchets :
  • Nous nous engageons constamment pour la réduction de la quantité de nos déchets. Les poubelles marron sont à la disposition des habitants pour la collecte des déchets organiques avec lesquels du bio-gaz est produit
  • Le projet du Second Hand Corner (SHC) géré par le club des jeunes lors des samedis du centre de recyclage mobile permet lui aussi d’éviter certains déchets
 • Eau et eaux usées :
  • Notre commune s’engage au sein du partenariat de cours d’eau Syre pour une meilleure qualité de l’eau de la Syre et de ses affluents
  • La zone de protection de l’eau du Widdebierg qui a été établie ensemble avec la commune de Flaxweiler nous garantit à tous une bonne qualité de notre eau potable
  • Le ruisseau de Rodenbourg et la Syre à Olingen seront renaturés afin de réduire le risque de crues
  • Toutes les habitations ont été connectées au réseau des eaux usées et à la station d’épuration
 • Energie :
  • Réduire la consommation d’énergie et favoriser les énergies renouvelables. Une étude énergétique a été réalisée pour savoir comment économiser de l’énergie dans tous les bâtiments communaux
  • Les douches du terrain de football à Mensdorf sont alimentées en eau chaude par des collecteurs solaires, et une installation photovoltaïque sera montée cette année
  • Tout le campus scolaire à Roodt-Syre est éclairé avec des LED à très faible consommation
  • La maison « Kessler », la vieille église et le home des scouts à Roodt-Syre seront chauffés aux pellets de bois
  • Un nouveau poste de conseiller en énergie est créé. Le conseiller vous renseignera sur les moyens de réduire la consommation et les coûts de l’énergie